รับการตรวจประเมิน LPA 9 ก.ย. 64

วันที่ 9 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองเมืองปัก หน่วยรับตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 จากทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 3 โดยมี นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก นางปนัฏดา ศรีโสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอเอกสารผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ในการดำเนินงาน เพื่อกระตุ้นและให้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติราชการให้ได้มาตรฐานที่กำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือมีการส่งเสริมบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

Visitors: 63,753