พิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ วัดอัมพวัน

       นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานในพิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก พร้อมชมการแสดงบาสโลบสวยงาม เพื่อสืบสานประเพณีไทยที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นประเพณีที่ดีงาม เป็นสิริมงคล อีกทั้งยังสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน
ตามโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ วัดอัมพวัน (วัดจะโปะ) ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
       ความสำคัญของพิธีกวนข้าวทิพย์ ที่ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ของชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ ๑ วัน โดยถือว่ามีผลานิสงฆ์มาก
       ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ข้าวทิพย์มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคลยิ่ง
Visitors: 76,318