พิธีมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่น เทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567  โดยการนำของนายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมในพิธีมอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่น เทศบาลเมืองเมืองปัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่
1. นายชัยวัฒน์ ศรีวันทา เป็น พนักงานเทศบาลดีเด่น
2. นางสาวพัณณ์พิชญา พรมสวัสดิ์ เป็น พนักงานเทศบาลดีเด่น
3. นางสาวกนกพร บุ่งนาม เป็น พนักงานจ้างตามภารกิจดีเด่น
4. นายสมบูรณ์ เกิดช่อ เป็น พนักงานจ้างทั่วไปดีเด่น
โดยทั้งสี่รายเป็นผู้ผ่านการพิจารณาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน ครองคน ครองงานและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
Visitors: 76,278