ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อ บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

เทศบาลเมืองเมืองปัก ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนโดยการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ เศษอาหาร สามารถลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะประเภทอื่นได้ ให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก

Visitors: 76,277