ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 14 ธ.ค. 64

เทศบาลเมืองเมืองปัก ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯอย่างต่อเนื่อง
__________________________________________
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการปรับปรุงทำความสะอาดรอบพื้นที่และเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกร้างและบดบังการสัญจรทั้งถนนสายหลักและสายรองรอบเขตเทศบาลฯ และเปลี่ยนฝาท่อระบายน่ำรอบพื้นที่ เพื่อเพิ่มความสะอาดรอบพื้นที่ให้เมืองปักเป็นชุมชนสะอาดน่าบ้านน่ามอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลเมืองเมืองปัก
ท้ายสุดนี้ เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกและให้ความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในที่ทางสาธารณะ หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาการอุดตันทางน้ำและลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ
Visitors: 76,320