ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองใหม่ 15 ธ.ค. 64

เทศบาลเมืองเมืองปัก ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯอย่างต่อเนื่อง ณ เมืองใหม่ ชุมชนตลาดเก่า อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

_________________________________________

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกันดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯอย่างต่อเนื่อง ณ เมืองใหม่ ชุมชนตลาดเก่า อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการทำความสะอาดรอบพื้นที่ที่รกร้างทั้งการเก็บกวาดขยะมูลฝอย , ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดรอบพื้นที่ , ตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกร้างและบดบังการสัญจรของประชาชน พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเมือง ในเรื่องของการจอดทิ้งรถยนต์ไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ โดยให้นำไปจอดในพื้นที่ที่เหมาะสม ให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในที่หรือทางสาธารณะร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเมืองต่อไป
.
ท้ายสุดนี้ เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกและให้ความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในที่ทางสาธารณะ หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาการอุดตันทางน้ำและลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ
Visitors: 54,228