ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลและซอยข้างอำเภอปักธงชัย 11 ม.ค. 65

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฉีดล้างผิวจราจรเพื่อลดฝุ่นละออง บริเวณทางเข้าบ้านวังดู่ และกำจัดวัชพืชข้างทาง ตัดแต่งไม้ที่กีดขวางสายไฟบ้านเรือน บริเวณซอยข้างที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ซึ่งอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอันจะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชน สร้างความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเมืองปัก
ท้ายสุดนี้ เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกและให้ความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในที่ทางสาธารณะ หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาอุดตันกีดขวางทางน้ำไหลและเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำให้คล่องตัวมากขึ้น
Visitors: 54,325