ปรับปรุงฟุตบาทหน้าวัดโพธิ์เมืองปัก 8 มี.ค. 65

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ พระครูธวัชเมธคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เมืองปัก ผอ.เดชธนา ฉ่ำเมืองปัก ประธานกรรมการวัดโพธิ์เมืองปัก อาจารย์สมบูรณ์ ชาญชัยศรี ไวยาวัชกร นางลำดวน บุญล้อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 เมืองปัก และคณะกรรมการวัด ชาวบ้านร่วมกิจกรรม ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามการปฏิบัติงานปรับปรุงทางเท้าสาธารณะข้างวัดโพธิ์เมืองปัก ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อย่างใกล้ชิด เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพที่ชำรุด อัดแน่นไปด้วยดินที่ไหลลงมาสร้างความสกปรกบนท้องถนน จึงได้ใช้เครื่องจักรขุดเจาะรื้อทางเท้าเดิมที่ผุพัง ดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นดินเพื่อเตรียมเทปูนปรับพื้นทางเดินให้เรียบสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ตลาดวัดโพธิ์ ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทางเท้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หลังจากนั้น นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่กำกับ ติดตามการตีเส้นจราจร บริเวณถนน 304 เอ ซึ่งเป็นการดำเนินการเกี่ยวเนื่องจากโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสืบศิริ ทางหวงแผ่นดินหมายเลข 304 เอ เพื่อให้การก่อสร้างดังกล่าวได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบรูปรายการที่เทศบาลเมืองเมืองปักกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัยเป็นสำคัญ
 
 
 
Visitors: 76,319