ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง ณ บริเวณวัดโพธิ์เมืองปัก 5 เม.ย 65

วันที่ 5 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล กองช่าง คณะกรรมการวัดโพธิ์เมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักอย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงฟุตบาทที่ชำรุด ซึ่งกำลังปรับพื้นผิวเตรียมเทคอนกรีตเสริมเหล็กให้เกิดความมั่นคงถาวรเหมาะสมแก่การสัญจรไปมาของประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น และร่วมกันวางแผนเตรียมปรับปรุงพื้นที่โดยรอบที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง ณ บริเวณวัดโพธิ์เมืองปัก
จากนั้นนายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่กำกับและติดตามการขุดลอกคลองลำสำลายกลางทุ่ง (หลังบุษยา) หมู่บ้านดำรงสุข อย่างต่อเนื่อง โดยใช้รถแบคโฮขุดลอกดินที่ทับถม กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ และทำให้ลำคลองตื้นเขิน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนและการระบายน้ำมากยิ่งขึ้น ไม่ให้น้ำท่วมขังดังเช่นทุกปีที่เคยผ่านมา ซึ่งการดำเนินการขุดลอกในช่วงนี้จะเกิดความสะดวกเนื่องจากปริมาณน้ำยังไม่มาก เครื่องจักรเข้าดำเนินการได้ง่าย พร้อมทั้งจะเป็นการกักเก็บน้ำให้เกษตรกรได้ใช้ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งอีกทางหนึ่งด้วย
Visitors: 63,746