ประชุมเพื่อติดตามงานที่เคยได้มอบหมายตามที่ได้มอบนโยบาย 4 ก.พ. 65

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 เทศบาลเมืองเมืองปัก นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการที่ได้เคยมอบหมายหน้าที่การงานตามที่ได้มอบนโยบายไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ โปร่งใส คุ้มค่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้ ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการ และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นหลัก

Visitors: 54,326