ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 27 ธ.ค. 64

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองเมืองปัก ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาข้อราชการ-กิจการงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมืองปัก โดยมี นายจิระพงษ์ วรธงไชย ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 3 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Visitors: 54,220