ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 17 มี.ค. 66

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
---------------------------------------------
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลเมืองเมืองปักได้เปิดการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 3 โดยมีนายจิรพงษ์ วรธงไชย ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมสภาฯ โดยนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้รายงานสถานะการเงินการคลัง ต่อที่ประชุมสภาฯ และเสนอการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย , การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการกำหนดโครงการพัฒนาและครุภัณฑ์สำหรับแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนหารือข้อราชการ งานกิจการต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ในการที่จะนำไปพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักให้มีศักยภาพและเกิดความเข้มแข็งพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไป
.
พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพและแนวเขตทางสาธารณะ ซอยข้างราชสีมาเทียนชัย ชุมชนบ่อปลา ตามที่ได้มีการหารือในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก
Visitors: 54,211