ประชุมพนักงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม 10 ม.ค. 65

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายธนเดช  ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ได้ดำเนินการเชิญประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบหน้าที่ ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีทัศนคติในงานปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน 

Visitors: 63,753