ประชุมปรึกษาหารือและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน 6 ธ.ค. 65

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมประชุมปรึกษาหารือและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวเทศบาลเมืองเมืองปัก ต่อไป
Visitors: 48,105