ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน 2566 19 เม.ย. 66

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของการดำเนินการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
Visitors: 54,211