ประชุมประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อกล่าวแสดงความชื่นชมในผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 24 มี.ค. 66

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปักทุกคน ร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อกล่าวแสดงความชื่นชมในผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของแต่ล่ะส่วนราชการ พร้อมชี้แจงให้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และนำปัญหาอุปสรรคไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้ได้ตามเป้าหมายในการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนมอบหมายภารกิจแก่สำนัก กองต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจรองตามสายการบังคับบัญชาเพื่อสร้างความเป็นระเบียบวินัยและให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร การปฏิบัติงานต้องเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน และระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป
Visitors: 63,755