ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 19 ต.ค. 64

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก โดยมีรองนายกฯ , ปลัดเทศบาล , ท้องถิ่นอำเภอปักธงชัย , ผู้แทนจากการประปา ไฟฟ้า , ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้แทนประชาคมเมือง เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวาระการประชุมในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 , การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 , จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยการเพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลง, จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก เกิดจากการนำปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน มาเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาเมืองปักให้ครอบคลุมทุกด้าน และให้บรรลุเป้าหมายการเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

 

Visitors: 63,754