ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก 26 ธ.ค. 65

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565
#การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก (ประธาน) ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ,ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ,ผู้แทนประชาคมเมืองและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 1 โดยการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
- การประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- การกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Visitors: 48,105