ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 28 ก.พ. 66

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก (ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ) พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก ในการร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อติดตามรายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมร่วมกันพิจารณา ดังนี้
- คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก
- แบบ(ร่าง) จัดทำแผนการเงินประจำปี 2566
- โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ 2566
- แบบ (ร่าง) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก
- กำหนดวันดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
Visitors: 54,228