ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาความร้อนเฉพาะหน้าให้แก่ทายาทของผู้ประสบอัคคีภัยหน้าวัดกลาง ตำบลเมืองปัก 3 พ.ค 65

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายกฤษฎิ์ พูนเกษม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นในนามของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาความร้อนเฉพาะหน้าให้แก่ทายาทของผู้ประสบอัคคีภัยหน้าวัดกลาง ตำบลเมืองปัก ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 5 ครัวเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปัก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อให้ครอบครัวของผู้ที่ประสบอัคคีภัย ได้มีปัจจัยในการดำรงชีพ และเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 63,754