ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง วันที่ 15 กันยายน 2566

วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566

   เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ

นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองแกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นำโดย นายเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เดินทางศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นเมือง การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำชุมชนไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ้าไหม บ้านจะโปะ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความรักความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนและนำไปเผยแพร่และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นได้

Visitors: 76,281