ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 304 สายสืบศิริ 21 ก.พ. 65

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสืบศิริ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงถนนช่วงทางไปขดน้ำอ้อม เพื่อให้การก่อสร้างได้มาตรฐานตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลเมืองเมืองปักกำหนด ประชาชนใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกประหยัดเวลาในการเดินทาง และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการขับขี่ยวดยานพาหนะ

พร้อมทั้งได้ติดตามการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างปลอดภัย และเตรียมพร้อมรื้อช่องทางจักรยานออกเนื่องจะชำรุดทรุดโทรม โดยจะปรับปรุงให้ช่องทางดังกล่าวขยายช่องจราจรเป็นสี่ช่องจราจรหลัก เพื่อความคล่องตัวในการขับขี่ การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

Visitors: 48,106