ติดตามการพัฒนาเมืองเมืองปักอย่างต่อเนื่อง 4 มี.ค. 65

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเมืองปักอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้ติดตามการขุดลอกคลองลำสำลายกลางทุ่ง หลังบุษยา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเตรียมระบายน้ำในหน้าฤดูน้ำหลาก
ติดตามการดำเนินการเทปูนเลนจักรยาน เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้เต็ม รองรับการขยายช่องจราจรให้การสัญจรเกิดความคล่องตัว
ติดตามการวางท่อระบายน้ำถนนทางไปบ้านดู่ บริเวณชุมชนโคกเห็ดไคล เนื่องจากจุดนี้เกิดน้ำท่วมขัง ทำให้ประชาชนเดือนร้อนเป็นอย่างมาก จึงได้วางท่อขนาดใหญ่เพื่อจะระบายน้ำได้ทันหากเกิดฝนตกชุก
ติดตามการรณรงค์ลดคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนนำไปทิ้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เกิดความสะอาดแก่บ้านเมือง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะที่มีปริมาณที่สูงขึ้นทุกวัน และตรวจการเข้าเวรจุดคัดกรองโควิด-19 ณ ตลาดวัดโพธิ์ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
Visitors: 78,553