เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม 30 ก.ย. 64

        วันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอขอบคุณ นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอปักธงชัย ที่ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ เครื่องสูบน้ำ จากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน จำนวน 1 เครื่อง โดยติดตั้ง ณ ชุมชนบ้านวังดู่ และเครื่องผลักดันน้ำ จากทรัพยากรน้ำภาค 5 จำนวน 3 ชุด ได้แก่ 1. จุดโนนอีแซว 2. จุดลำซอหน้าสนามหญ้าเทียม S.T 3. จุดชุมชนวังใหม่ ซึ่งได้ติดตั้งจุดละ 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำเหนือจากพื้นที่ลุ่มต่ำและติดลำคลองธรรมชาติ ลำตะกุด , ลำซอ เสริมช่วยในการเร่งอัตราการระบายน้ำในลำน้ำให้ไหลเร็วและไหลสะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขี้นได้ และเป็นการเฝ้าระวังป้องกันสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำตามคลองที่พาดผ่านพื้นที่เทศบาลเมืองปัก

หากประชาชนต้องการได้รับความช่วยเหลือ กรุณาแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเมืองปัก หมายเลขโทรศัพท์ 044 – 441599 , 044- 441031 หรือ 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Visitors: 76,318