ติดตั้งถังเคมีในชุมชน 21 ธ.ค. 64

 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ สำนักปลัด ลงพื้นที่ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงในชุมชนที่มีจุดเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในครัวเรือนและชุมชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมนี้ ได้ชี้แจง แนะนำวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิงให้กับประชาชนได้มีความรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเมืองปักอย่างสูงสุด

Visitors: 63,753