ทำความสะอาดภายในตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั่วคราว (โรงยิมเนเซียม) ประจำเดือน มีนาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567  นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการฉีดล้าง ทำความสะอาดภายในตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั่วคราว (โรงยิมเนเซียม) ประจำเดือน มีนาคม 2567 เพื่อให้ตลาดมีความสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
Visitors: 76,278