ตรวจคัดกรองโควิดให้กับเด็กนัดเรียนศูนย์เด็กฯเทศบาลเมืองเมืองปัก 9 ก.พ. 65

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับเด็กนักเรียนทุกคน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก สืบเนื่องมาจากกรณีมีญาติของเด็กนักเรียนติดโควิด-19 จึงจำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งในการตรวจคัดกรองครั้งนี้เป็นการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit หรือ ATK) ผ่านทางน้ำลาย ผลการตรวจคัดกรองปรากฏว่า เป็นลบทั้งหมด
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้ทำการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ตั้งแต่วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565
Visitors: 76,278