ตรวจคัดกรองโควิดให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดสด 8 ก.พ. 65

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย รพ.สต.บ้านดู่ รพ.สต.พระเพลิง รพ.สต.ปลายดาบ รพ.สต.เชียงสา รพ.สต.สุขัง รพ.สต.ตะขบ รพ.สต.นกออก และรพ.สต.บุสมอ ในการดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแบบ Antigen Test Kit (ATK) 100% ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงจากกรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก พร้อมทั้งตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารที่มีความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชน ซึ่งมีการจัดระบบเข้าลงทะเบียนตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และมีการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมจัดแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ตามจุดต่างๆทั่วบริเวณงาน ประชาชนที่มารับบริการจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคนโดยผลปฏิบัติการดังกล่าว ทำให้สามารถคัดแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อได้รวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการซึ่งสำคัญมาก หากสามารถควบคุมได้ทันท่วงทีก็จะยับยั้งการแพร่ระบาดได้ และในโอกาสนี้เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอขอบคุณสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย และรพ.สต.ทุกแห่ง เป็นอย่างสูงที่ได้อนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
Visitors: 78,555