ตรวจคัดกรองโควิดด้วย ATK 14 ม.ค. 65

วันที่ 14 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปักทุกคนที่มีความเสี่ยง สืบเนื่องมาจากกรณีมีเจ้าหน้าที่เทศบาลติดโควิด-19 จำนวน 1 ราย ซึ่งการตรวจคัดกรองครั้งนี้เป็นการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือใช้ชุดตรวจแบบ ATK (Antigen test self-test kits) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รพ.สต.บ้านดู่ ในการให้ความรู้ สาธิตและนำตรวจคัดกรองโควิด แบบ ATK ด้วยตนเอง ณ บริเวณโถงเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 1 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้และสามารถตรวจหาโควิด -19 เบื้องต้นด้วยตนเองได้หากต้องการตรวจซ้ำที่บ้าน

Visitors: 69,243