ดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง 24 ม.ค. 65

 วันที่ 24 มกราคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาด ทะนุบำรุงทางเท้า และทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก โดยตัดหญ้า เก็บกวาดขยะมูลฝอยตามถนนสายหลักและสายรอง เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้สะอาด สวยงาม ลดฝุ่นละออง ลดโรค ลดสิ่งสกปรก เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งมอบหมายให้กองช่างดูแล ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดเสี่ยงต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ส่องสว่างใช้การได้ดี ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกยามค่ำคืน ลดอุบัติเหตุและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุอาชกรรมต่างๆ

Visitors: 69,244