ชี้แจงกรณีพนักงานติดโควิด-19 11 ม.ค. 65

 ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก

เรื่อง ชี้แจงกรณีข้าราชการสังกัดเทศบาลเมืองเมืองปักติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
*****************************
ด้วยเทศบาลเมืองเมืองปักได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่ ว่ามีข้าราชการสังกัดเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น เทศบาลจึงขอเรียนชี้แจ้งว่าสืบเนื่องมาจากบุตรชายของข้าราชการดังกล่าวเรียนหนังสืออยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ติดเชื้อโควิด-19 จากเพื่อนในโรงเรียนที่ติดเชื้อโควิดที่ได้รับเชื้อจากญาติที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ซึ่งขณะนี้ข้าราชการดังกล่าวได้รับการรักษาตัวโรงพยาบาลปักธงชัยเป็นการเรียบร้อยแล้ว และเทศบาลได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก และตรวจคัดกรองข้าราชการ พนักงานทุกคนแล้ว
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขอให้ประชาชนที่จะมาติดต่อราชการ หากยังไม่มีเรื่องด่วนขอให้งดเว้นหรือเลื่อนการมาติดต่อราชการที่เทศบาลเมืองเมืองปัก จนถึงสิ้นเดือน มกราคม พ.ศ. 2565
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565
(นายธนเดช ศรีณรงค์)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
Visitors: 54,209