ขอเชิญชวนประชาชนชาวปักธงชัยร่วมออกกำลังกาย 2 พ.ย. 65

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565
คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอเชิญชวนประชาชนชาวปักธงชัยร่วมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ขยับกาย สบายชีวี” เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองปักได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักและใส่ใจในความสำคัญของสุขภาพร่างกาย ไม่เพียงแต่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรในองค์กรอีกด้วย
Visitors: 76,316