ขยับกาย สบายชีวี สัปดาห์ 3 3 มี.ค. 65

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดยนายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ขยับกาย สบายชีวี” ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทำให้หลายคนมองข้ามการออกกำลังกาย เป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอลงและอาจประสบปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง และความเครียด เป็นต้น นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักจึงเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยวันนี้จึงได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลายเหมาะสมตามวัย อาทิ การเดินช้าสลับเร็ว การเต้นบาสโลบ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองปัก ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ และให้เกิดการตื่นตัวในการทำงานพร้อมในการให้บริการประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความสามัคคีในองกรค์อีกด้วย

Visitors: 76,320