กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องใน วันเทศบาล ประจำปี 2567

    วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปักทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องใน "วันเทศบาล ประจำปี 2567" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
โดยร่วมกันดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาไม่เป็นระเบียบ ขัดสนิมรั้ว ทาสีรั้ว เก็บกวาดขยะและเศษใบไม้
   สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล และได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้พนักงานเทศบาลได้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น    
Visitors: 76,278