กิจกรรมเชิงรุกคัดแยกขยะและพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเมืองปัก 18 พ.ค 65

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรุกคัดแยกขยะและพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้โครงการเมืองปักน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลา SML ชุมชนธงชัย เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักต่อการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ ให้เป็นเมืองและชุมชนน่าอยู่ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมคืออาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะในปัจจุบัน การสาธิตและฝึกคัดแยกขยะในชุมชน ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนได้มีการฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ เพื่อจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปในชุมชนได้รับทราบและคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี อันจะทำให้การจัดการขยะปลายทางนั้นเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพกิจกรรม

Visitors: 54,214