การประชุมการวางแผนเพื่อหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 7 ก.พ. 65

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานการประชุมการวางแผนเพื่อหาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับคณะผู้บริหาร สาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ปลัดอำเภอปักธงชัย ปลัดเทศบาล รพ.สต.บ้านดู่ โรงเรียนในเขตเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนรับมือกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงาน การสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้มากที่สุด ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการที่เป็นเอกภาพ ซึ่งจะได้ให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Visitors: 54,328