การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก

 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 และเรื่องรายงานสถานการณ์การเงินและบัญชีกองทุน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 1 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักต่อไป
Visitors: 76,281